Regulamin programu Zarabianie przez polecanie

Regulamin Programu “Zarabianie przez polecanie”

 

 

Regulamin Programu “Zarabianie przez polecanie” (dalej “Program”)

§1 Definicje

 1. MP Concept – prowadzona przez Union brands Sp. Z O.O., na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego MP Concept , dostępny w domenie mpconcept.pl.
 2. MP Concept –Union brands Sp. Z O.O. z siedzibą w Rzezawie, przy ul. Przemysłowej 18, 32-765 Rzezawa, NIP 8681961330.
 3. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez mpcqoncept.pl pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach sklepu internetowego www.mpconcept.pl.
 4. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Użytkownika - Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach sklepu internetowego www.mpconcept.pl.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Programu “Zarabianie przez polecanie”, dostępny pod adresem: https://mpconcept.pl/pl/i/Regulamin-programu-“Zarabianie-przez-polecanie/18
 6. Regulamin sklepu internetowego www.mpcpncept.pl – regulamin określający zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mpconcept.pl, dostępny pod adresem https://mpconcept.pl/pl/i/Regulaminy/14.
 7. Umowa - stosunek prawny, jaki powstaje między Union brands Sp. Z O.O. a Uczestnikiem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W związku z udziałem w Programie pomiędzy Uczestnikami a Union brands Sp. Z O.O. nie dochodzi do zawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 8. Media - środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, w szczególności takie jak portale społecznościowe, komunikatory internetowe, strony internetowe i inne kanały komunikacji internetowej do których zaliczane są m.in.: Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Snapchat, Instagram, Messenger, Skype, Whatsapp, Facetime, Google Hangouts.
 9. Uczestnik – Użytkownik, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 10. Udostępnienie – opublikowanie przez Uczestnika w Mediach linku do Oferty lub treści Oferty lub onaczenia osób, które zostało przez uczestnika polecone lub jej części poprzez funkcję udostępnienia dostępną na stronie sklepu mpcqoncept www.mpconcept.pl danego produktu, w celu jej polecenia osobom z sieci społecznościowej Uczestnika, w taki sposób by po kliknięciu w link do Oferty spowodować przekierowanie do Oferty dostępnej na stronach www.mpcpncept.pl
 11. Odwiedzający - Użytkownik, który został polecony i przekierowany do Oferty za pośrednictwem Udostępnienia lub oznaczenia w mediach społecznościowych.
 12. Transakcja – oznacza sytuację, w której Odwiedzający, został przekierowany za pośrednictwem Udostępnienia na Ofertę i zakupił produkt będący jej przedmiotem.
 13. Nagroda – środki pieniężne przyznawane Uczestnikowi przez Union brands Sp. Z O.O., na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Sztuczny Ruch – Transakcje, będące następstwem min.: automatycznego załadowania się strony Internetowej, oprogramowania aktualizującego indeksy wyszukiwarek internetowych, działania robotów internetowych, generatorów skryptów, oraz, kliknięć które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Użytkownika chcącego połączyć się ze stroną docelową.
 15. System Atrybucji Konwersji – oznacza zbiór reguł logicznych tworzących model przypisujący Transakcję do Odwiedzającego oraz do Uczestnika.
 16. Weryfikacja – działania podejmowane przez MP Concept w celu sprawdzenia poprawności Transakcji, w szczególności polegające na sprawdzeniu czy Transakcja jest wynikiem Sztucznego Ruchu lub innych działań niezgodnych z Regulaminem lub Regulaminem sklepu internetowego www.mpconcept.pl, a także czy doszło do odstąpienia od Transakcji przez Odwiedzającego. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności nie skutkuje przyznaniem nagrody pieniężnej.

§2 Program

 1. Organizatorem Programu jest Union brands Sp. Z O.O.
 2. MP Concept jest odpowiedzialna za przeprowadzenie programu oraz jego prawidłową organizację.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i polega na Udostępnieniu przez Uczestnika Oferty w Mediach, w celu jej polecenia osobom z sieci społecznościowej Uczestnika. Uczestnik w ramach Programu samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie tego jakie Oferty będzie Udostępniać. W przypadku, gdy Odwiedzający, który został przekierowany na Ofertę za pośrednictwem Udostępnienia, w ciągu 24 godzin dokonał Transakcji (zgodnie z oficjalnym SAK) Uczestnikowi zostaje przyznana Nagroda pieniężna, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Program rozpoczyna się w dniu 25 kwiecień 2022 r. i trwa przez czas nieokreślony.
 5. W celu korzystania z Programu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu wraz z systemem operacyjnym, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadaniem własnej skrzynki mailowej wraz z adresem e-mail.
 6. Union brands Sp. Z O.O.może zakończyć program “Zarabianie przez polecanie” w każdym czasie, za 30 dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestników Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Do Programu może przystąpić Użytkownik, który spełni dodatkowo łącznie następujące warunki:
  a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. posiada zarejestrowanie konto na www.mpconcept.pl jako zarejestrowany klient.;
  c. zaakceptuje Regulamin. 
 2. Użytkownik przystępuje do Programu “Zarabianie przez polecanie”poprzez zaakceptowanie regulaminu i przesłanie oficjalnej informacji z dopiskiem „ Akceptuje regulamin programu “Zarabianie przez polecanie” na adres email: sklep@mpconcept.pl
 3. Z chwilą spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail podany przy rejestracji konta wiadomość potwierdzającą rejestrację w programie i zawarcie umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik posiadający kilka kont na sklepie www.mpconcept.pl, może dołączyć do programu tylko za pośrednictwem jednego z nich.
 5. Uczestnikowi nie ma prawa ingerować w treść, formę i inne elementy Ofert będących przedmiotem udostępnienia.
 6. Uczestnikowi nie wolno udostępniać Ofert w połączeniu z jakimikolwiek materiałami o charakterze moralnie nagannym, wulgarnych, obraźliwych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, w tym zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub wzywające do przemocy lub w inny sposób niewłaściwe w świetle dbałości o wizerunek Union brands Sp. Z O.O. lub użytkowników. Udostępnienie Oferty nie może być także publikowane w połączeniu z jakimikolwiek materiałami łamiącymi jakiekolwiek przepisy bądź prawa osób trzecich a także dobre obyczaje.
 7. Union brands Sp. Z O.O. zastrzega sobie prawo do Weryfikacji i kontroli sposobu udostępnienia ofert w szczególności poprzez weryfikację czy uczestnik stosuje się do odpowiednich postanowień Regulaminu programu“Zarabianie przez polecanie”.
 8. W przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu “Zarabianie przez polecanie”, lub gdy uczestnik podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania MP Concept, szkodzą innym użytkownikom lub są sprzeczne z założeniami programu opisanymi w Regulaminie, Union brands Sp. Z O.O. ma prawo:
  a. anulować przyznane uczestnikowi nagrody pieniężnej.
  b. wykluczyć uczestnika z programu “Zarabianie przez polecanie”. W takim przypadku umowa z Union brands Sp. Z O.O., zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail uczestnika podany przy rejestracji  konta na www.mpconcept.pl. 

                                                                                                                 

Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Union brands Sp. Z O.O., użytkownik nie jest uprawniony do ponownego udziału w programie.

Uczestnik w ramach Programu “Zarabianie przez polecanie” otrzymuje od Union brands Sp. Z O.O. , za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące uczestnictwa w programie, w tym informacje o produktach, usługach, benefitach, akcjach promocyjnych, kampaniach i ofertach związanych z programem “Zarabianie przez polecanie .

 1. Uczestnik akceptuje, że publikowane w ramach programu “Zarabianie przez polecanie oferty powinny zostać przez uczestnika odpowiednio oznaczone, za pomocą oświadczenia o takiej samej lub zbliżonej treści: „To link afiliacyjny programu “Zarabianie przez polecanie” MP Concept  polecam. Otrzymam nagrodę , jeśli dokonasz zakupu za pośrednictwem tego linku.” Ty możesz również wziąć udział tym programie. 

§4 Nagrody dla Uczestników

 1. Union brands Sp. Z O.O., w ciągu 30 dni od transakcji dokonanej za pośrednictwem sklepu internetowego www.mpconcept.pl , dokonuje weryfikacji transakcji. Pozytywna weryfikacja skutkuje przyznaniem nagrody na rzecz uczestnika. 
 2. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi najwcześniej po 30 dniach od transakcji.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie kwota 10% prowizji od wartości zamówienia (odliczając koszt wysyłki) dokonanego przez osobę poleconą.
 4. Nagrody zgromadzone przez uczestnika będą wypłacane na wskazany oraz należący do niego rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że minimalna kwota wypłaty musi być wyższa bądź równa 50 zł.
 5. Warunkiem wypłaty nagrody jest podanie przez Uczestnika wszystkich danych niezbędnych do przelewu oraz rozliczenia jego należności, tj. numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania (na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej mającej na celu rozliczenie przez Uczestnika podatku dochodowego z tytułu otrzymania Nagrody), adresu korespondencyjnego oraz danych właściwego Urzędu Skarbowego, najpóźniej do końca roku kalendarzowego w którym uczestnik przystąpił do programu. Brak podania powyższych danych uniemożliwia wypłatę Nagrody.
 6. Wypłaty realizowane będą automatycznie do 20-tego dnia miesiąca, lub pierwszego dnia roboczego następującego po 20-tym dniu miesiąca, gdy ten wypadać będzie w dzień wolny od pracy, pod warunkiem przekroczenia kwoty minimalnej do wypłaty o której mowa w ust. 4 powyżej oraz podania danych o których mowa w ust. 5 powyżej, do końca poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
 7. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Uczestnicy programu “Zarabianie przez polecanie” z zachowaniem odpowiednich terminów, otrzymają drogą mailową od Union brands Sp. Z O.O., na przypisany do ich konta adres e-mail, deklaracje podatkowe oraz dokumenty rachunkowe stanowiące podstawę do samodzielnego rozliczenia ich udziału w programie “Zarabianie przez polecanie” z tytułu zobowiązań podatkowych, o ile w roku, którego dotyczy rozliczenie, wystąpi obowiązek przesłania deklaracji do Uczestnika.
 8. Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie deklaracji podatkowych dokumentujących jego udział w programie “Zarabianie przez polecanie” na potrzeby rozliczenia podatkowego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty. W celu zapewnienia skuteczności dostarczenia deklaracji podatkowej uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji adresu e-mail w ustawieniach konta, na który będą wysyłane deklaracje podatkowe.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w §8 Regulaminu, Uczestnik, będzie miał możliwość wypłaty Nagród bez konieczności spełnienia wymogu minimalnej kwoty wypłaty o której mowa w §4 ust. 4 powyżej.

§5 Reklamacje

Reklamacje Uczestnika związane z uczestnictwem w Programie są rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mpconcept.pl.

§6 Dane osobowe Uczestników

 1. Union brands Sp. Z O.O.jest administratorem danych osobowych uczestników w związku z organizacją programu “Zarabianie przez polecanie” w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 2. Uczestnik może się zwrócić do Union brands Sp. Z O.O., wykorzystując adres mailowy: biuro@mpconcept.pl, jeżeli ma pytania dotyczące jego danych osobowych przez Union brands Sp. Z O.O.
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane są przez  Union brands Sp. Z O.O. dla celów udostępnienia i uczestnictwa w programie “Zarabianie przez polecanie”, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z programem “Zarabianie przez polecanie”, a także dla celów kontaktowania się z uczestnikami i w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Union brands Sp. Z O.O. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Union brands Sp. Z O.O. obejmują następujące dane:
  a. dla wszystkich uczestników: login, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail; oraz
  b. w przypadku uczestników, którym przyznane zostaną nagrody pienięzne: nr konta bankowego uczestnika, nr PESEL, datę urodzenia. 
 6. Dane osobowe uczestników, którym zostały przyznane nagrody będą przetwarzane przez MP Concept:
  a. przez okres uczestnictwa w programie oraz w zakresie niezbędnym do udokumentowania uczestnictwa do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w programie “Zarabianie przez polecanie”(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b. po zakończeniu uczestnictwa w programie “Zarabianie przez polecanie”, w przypadku rozwiązania Umowy o którym mowa w § 8 regulaminu, do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w programie “Zarabianie przez polecanie” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte.
 7. Dane Uczestników, którym nie zostały przyznane nagrody pieniężne w przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w § 7 Regulaminu oraz rozwiązania umowy o którym mowa w § 8 Regulaminu zostaną usunięte po upływie maksymalnie 60 dni od odstąpienia lub wypowiedzenia umowy.
 8. MP Concept zapewnia uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych i uzyskania ich kopii, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania).

 

§7 Odstąpienie od Umowy

Uczestnik będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.§8 Rozwiązanie Umowy

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie “Zarabianie przez polecanie” w każdym czasie. Rezygnacja jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy w ramach programu “Zarabianie przez polecanie”.
 2. Rezygnacja następuje poprzez: wysłanie wiadomości email na adres sklep@mpconcept.pl  „ZREZYGNUJ Z PROGRAMU"  
 3. Od momentu rezygnacji z programu “Zarabianie przez polecanie” nie będzie już możliwe korzystanie z takich funkcjonalności programu “Zarabianie przez polecanie” jak naliczanie nagród. 

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia regulaminu MP Concept  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Jeżeli jesteś konsumentem, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Union brands Sp. Z O.O., możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji składając oświadczenie drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego w przy rejestracji konta na www.mpconcept.pl na wskazany adres e-mail: sklep@mpconcept.pl

Możesz również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Do zachowania terminu wystarczy, że przed jego upływem wyślesz oświadczenie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres:

Union Brands Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 18

32-765 Rzezawa

.

Treść oświadczenia: Ja …………………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w programie “Zarabianie przez polecanie”. Data zawarcia umowy to ………………………………….. . Imię i nazwisko………………………………………………………….

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl